ZwiProtect wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de regels uitgewerkt  in de GDPR (General Data Protection Regulation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en de overige toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
We zorgen goed voor uw persoonsgegevens
Dit Privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die ZwiProtect verwerkt van de
volgende categorieën: klanten, leveranciers, (website)bezoekers, prospecten.
Verwerken is o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen.
We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt.
Enerzijds kan dit na uw toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen:
1. Contract uitvoeren
2. Wettelijke bepaling
3. Vitaal belang
4. Algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang
Voor elk doel duidt ZwiProtect aan welke grondslag (rechtmatigheid) van toepassing is.
Doel en rechtmatigheid
ZwiProtect zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende doeleinden:
 Klantenbeheer, bv. het beheren van een klantenrelatie, het opmaken van offertes en het
uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten (vb. een bestelling, …), boekhoudkundige
verwerkingen, … (contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang) (wettelijke verplichting).
De volgende gegevens worden door ons bijgehouden (niet-limitatief):
o persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, GSM nummer,
e-mailadres, facturatieadres, leveringsadres. Deze gegevens worden ons rechtstreeks
door u bezorgd, of onrechtstreeks via de distributeur.
o financiële identificatiegegevens: BTW nummer (in voorkomend geval), financiële
gegevens: bankrekeningnummer (enkel bij overschrijving), status betaling.
o bij professionele klanten: functie van de contactpersoon.

 Leveranciersbeheer, bv. het beheren van een leveranciersrelatie, het verwerken van offertes
en het uitvoeren van een of meerdere overeenkomsten, boekhoudkundige verwerkingen, …
(contractuele noodzaak) (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen)
(wettelijke verplichting) (toestemming).
De volgende gegevens worden door ons bijgehouden (niet-limitatief):
o persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, functie van de
contactpersoon, telefoonnummer en/of GSM nummer.
o financiële identificatiegegevens: BTW nummer, financiële gegevens.
 Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde, bv. fiscale en sociaalrechtelijke
verplichtingen (wettelijke verplichting): alle gegevens nodig om aan die wettelijke
verplichting te voldoen
 Geschillenbeheer (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijwaring van financiële belangen)
 Direct marketing, vb. mailing naar klanten en prospecten (gerechtvaardigd belang, nl. de
vrijheid van ondernemen) (toestemming). U heeft steeds het recht op bezwaar. Dit kan door
u uit te schrijven of ons te contacteren.

ZwiProtect verwerkt geen bijzondere categorieën van gegevens zoals bepaald in artikel 9 van
de GDPR/AVG noch van kinderen < 16 jaar.
Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de
persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.
Het spreekt voor zich dat ZwiProtect alle gegevens passend beveiligt.
Bewaartermijnen


De persoonsgegevens worden bewaard gedurende hierna omschreven termijn:
 Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de contractuele relatie
 Naleving van wettelijke verplichtingen in onze hoofde: wettelijke bewaartermijn
 Geschillenbeheer: gedurende de termijn die noodzakelijk is om het geschil definitief af te
wikkelen
 Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact met de betrokkene.
Bijkomende informatie met betrekking tot ontvangers van
persoonsgegevens
ZwiProtect deelt uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:
 uzelf en de distributeur die door u worden aangeduid;
leveranciers, in het kader van een uit te voeren overeenkomst (bv. transportbedrijf voor
levering);
 overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover
noodzakelijk voor hun bijstand
 technische verwerkers, zoals bv. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de
implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten.

Beveiliging van persoonsgegevens
De door ZwiProtect verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, met
uitzondering van de ontvangers zoals hierboven beschreven. Deze derde moet de aan hem
geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (bv. deze gegevens afdoend beveiligen, …).
ZwiProtect wil u er ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn.
Informatieveiligheid is bovendien ook afhankelijk van u. U dient uw eigen informatiesystemen ook  goed te beveiligen en eventuele accountgegevens vertrouwelijk te bewaren.

Uitvoer van persoonsgegevens
De door AQwaTech verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgevoerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Ons visitekaartje met alle nodige informatie ZwiProtect is verwerkingsverantwoordelijke voor de hierboven beschreven doeleinden. Een verwerkings-verantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van depersoonsgegevens vast. Heeft u vragen voor ZwiProtect?

 

Contacteer ons:

info@zwiprotect.com


De toezichthoudende autoriteit is in ons geval in beginsel de Belgische
gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.
Toezichthoudende autoriteit GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit
Contactgegevens Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

U